1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs „ Converse x Golf le Fleur” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 1. „Organizator” – Skills Warsaw Michał Michalski, ADRES: ul. Anielewicza 9/25, 00‑161 Warszawa NIP: 5882107003
 1. „Fundator” – Sklep Chmielna 20 LAB / CL20 ul. Chmielna 20 00-020 Warszawa.
 2. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.instagram.com, mający ukończone 16 lat.
 3. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z redakcji strony internetowej Newonce oraz Mateusza Zawistowskiego.

 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portal społecznościowego www.instagram.com.
 3. Konkurs rozpoczyna się 3 listopada 2017 r , a kończy 6 listopada 2017 r do godziny 23:59.
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy zarejestrowany użytkownik portalu www.instagram.com, który ukończył 16 rok życia.
 2. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy organizatora, fundatora a także podmiotów zaangażowanych w konkurs, jak również członkowie ich rodzin.
 3. Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest wcześniejsze zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

 4. Zasady Konkursu

 1. W konkursie mogą wciąż wszyscy użytkownicy portalu www.instagram.com.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie opublikowania zdjęcia umieszczonego przez portal newonce.net oraz @Żabson na zasadach określonych poniżej.
 3. Wykonanie zadania konkursowego polega na zamieszczeniu przez Uczestnika konkursu na swoim koncie zdjęcia kampanii Golf le Fleur I udzieleniu odpowiedzi na pytanie “Najbardziej Tyler, The Creator rzecz jaką w życiu zrobiłem/przeżyłem to…” i otagowanie go odpowienimi hashtagami.
 4. Jeden użytkownik może dodać w Konkursie maksymalnie 1 zdjęcie.
 5. Konto użytkownika musi być publiczne. Konta prywatne nie biorą udziału w konkursie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania odpowiedzi jeśli będą one sprzeczne z prawem, obraźliwe lub będą łamać normy społeczne i obyczajowe.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedzi zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowi: jedna para butów Converse z limitowanej edycji Golf le Fleur, która aktualnie jest na stanie sklepu Chmielna 20 Lab, znajdującego się przy ul. Chmielnej 20 w Warszawie. Koszt jednostkowy butów nie przekracza kwoty 600 pln zawierając 23% VAT .
 2. W konkursie nagrodzona zostanie 1 osoba.
 3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na odebrania równowartości produktu.
 5. W przypadku podania przez użytkownika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora.
 6. 6. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Do dnia 7 listopada Komisja wybierze wśród Uczestników 1 zwycięzcę.
 2. Organizator, poprzez konta partnerów medialnych poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.

 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Organizatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe użytkownika oraz dokładny  powód i przyczynę reklamacji. Brak udzielenia wszystkich informacji oznacza odrzucenie reklamacji.
 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Reklamujący zostaną powiadomieni o decyzji telefonicznie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dotyczyć będzie następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin będzie dostępny na stronie www.konkretpr.pl
 2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, zatwierdzony, administrowany czy powiązany z www.instagram.com. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.instagram.com. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.